Jest to strona Firmy ANITA ZHU.

- Wykonujemy usługi elektryczne.
- Serwis i naprawa sprzętu IT(komputery PC,laptopy,tablety).
- Sieci komputerowe.
- Systemy CCTV i alarmowe.
- Prowadzimy sprzedaż części do laptopów i do prefabrykacji rozdzielni elektrycznych w sklepie internetowym.

Zapraszamy do naszego sklepu:

http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=15092412
Reklamy


WLZ

Pytanie: Kto jest inwestorem przyłącza elektroenergetycznego w myśl przepisów, czy właściciel do którego jest prowadzone przyłącze, czy też zakład energetyczny - wykonawca przyłącza. Chcę wybudować przyłącze elektryczne linią kablową napowietrzną do istniejącego budynku mieszkalnego, od słupa trakcji elektrycznej na długości 130m, są określone warunki przyłączeniowe przez Zakład Energetyczny i opłata przyłączeniowa. Ponadto realizacja przyłącza ma nastąpić po uzyskaniu zgłoszenia z właściwego organu. Kto o te zgłoszenie ma wystąpić, czy zakład energetyczny który będzie wykonawcą?Zgodnie z Prawem budowlanym, budowa przyłączy energetycznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Inwestorem, który obowiązany jest dokonać zgłoszenia jest właściciel, do którego ma zostać doprowadzone przyłącze energetyczne. Inwestorem jest osoba zainteresowana budową obiektu budowlanego, podejmującą działalność budowlaną i określająca związane z tym zamierzenia. Nie trzeba jednak dokonywać takiego zgłoszenia jeśli sporządzony został plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapa jednostkowa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ręce opadają w sprawie uzgodnień projektów.
W Prawie Budowlanym jest napisane (rozmawialiśmy o tym na Forum),że przyłącze energetyczne nie wymaga pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenie budowy. I tak było ( w pow. kartuskim przynajmniej) do dzisiaj.
Dzisiaj -Pani w Wydz. Architektury,oświadczyła ,że -Owszem:"zgłoszenie ale tylko do działki na której stoi budynek", natomiast na działce "pustej" tzreba wystapić o Decyzję o warunkach zabudowy i później o Decyzję o pozwoleniu na budowę.
Na pytanie, dlaczego? .Pani odpowiedziała, że mieli wewnętrzne szkolenie i taką interpretację nakazano Im stosować.
Tak , nędznie uchwalonego i ustanowionego Prawa Budowlanego w Polsce jescze nie było.
Czy My musimy to znosić?
Twórców tego "Bezprawia Budowlanego" powinno oddać się pod Sąd.
A ....tu UWAGA: od 1-go stycznia 2004 ,szykuje sie nowa wersja Prawa Budowlanego (dopiero przecież ustanowionego w lipcu 2003) ze zmianami 70 artykułów na 110 art. wszystkich.
Przecież to "towarzystwo bawi "się za Nasze pieniądze , mając jakąkolwiek odpowiedzialność za NIC.
A przecież ...wystarczyłoby zapłacić tłumaczowi biegłemu, za tłumaczenie np. Prawa Budowlanego niemieckiego-to już wniosek zrozpaczonego, ale kto wie czy to nie rozsądne wyjście.
Tego Ministra Budownictwa , to za karę przeniósłbym -w ramach wyroku sądowego- do najwiekszego Miejskiego Wydz. Architektury,żeby wypisywał tysiące druczków o treści"Tutejszy Wydział wszczął postępowanie administracyjne..." razem ze zwrotkami potwierdzenia odbioru listu przez adresata.Takiego kretynizmu, jaki wymyśliło to Ministerstwo, pod nazwą "Prawo Budowlane" to nawet w szwejkowskim świecie nie spotkałoby się.
Wnerwiłem się, bo zamiast zajmować sie sprawami rzeczywiście ważnymi i potrzebnymi , to zostałem uwikłany w "walkę z aparatem urzędniczym"
Czy w innych regionach jest podobnie?
Oh, jakby było lżej , "biedę" przeżywać w Towarzystwie.
Janusz Warecki.


Potwierdzam. Bałagan w temacie - przyłącze czy sieć jest ogromny. Nie ma w przepisach jasnej interpretacji co to jest przyłącze, a definicja podana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. nie pokrywa się z Prawem Budowlanym.
Co urząd, to inne pomysły. Oto niektóre z nich w sprawie definicji przyłącza:
1. Przyłącze - do 100 m linii.
2. Przyłącze - od ZK do budynku.
3. Przyłącze - wtedy, gdy zasila jednego odbiorcę.
4. Przyłącze - do granicy działki.
I bądź tu człowieku mądry i prowadź inwestycje. Najlepiej, gdy najpierw w urzędzie powiedzą, że inwestycje można realizować na zgłoszenie, a jak składam zgłoszenie do urzędu, to wtedy mówią, że trzeba na pozwolenie na budowę (czyli należy jeszcze dołączyć decyzję o warunkach zabudowy - czas potrzebny na uzyskanie ok. 4 m-cy).
Ktoś kiedyś powiedział, że są rzeczy na świecie, o których się nie śniło filozofom.

Starania o wykonanie przyłącza energetycznego trzeba rozpocząć od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Najlepiej od razu wystąpić o warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wraz z przyłączami. Decyzję w tej sprawie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć dwie kopie mapy zasadniczej z oznaczeniem granic terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja oraz z narysowanym przebiegiem przyłącza. Opracowanie wniosku i zaplanowanie przebiegu przyłącza lepiej powierzyć specjaliście.
Po otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy trzeba wystąpić do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Warunki takie powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wraz z warunkami technicznymi inwestor otrzymuje projekt umowy o przyłączenie, która musi być podpisana przed rozpoczęciem budowy przyłącza. Umowa ta powinna określać między innymi termin przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, terminy przeprowadzenia prób i odbiorów, miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji pomiędzy przedsiębiorstwem i odbiorcą.

Po otrzymaniu warunków przyłączenia zlecamy projektantowi wykonanie projektu przyłącza. Projektant musi mieć uprawnienia do projektowania sieci i urządzeń energetycznych. Gotowy projekt trzeba uzgodnić w ZUD-zie (Zespole Uzgadniania Dokumentacji) działającym przy starostwie.
Uzgodniony projekt (w trzech egzemplarzach) dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę przyłącza. Oprócz tego do dokumentacji trzeba dołączyć decyzję o warunkach zabudowy oraz dokument potwierdzający prawo do terenu. Komplet dokumentów należy złożyć w wydziale architektury urzędu gminy lub starostwa. Powinien on być złożony równocześnie z wnioskiem o pozwolenie na budowę domu, gdyż urzędy odmawiają wydania pozwolenia na sam budynek bez zaprojektowanych przyłączy.
Podstawą do rozpoczęcia budowy przyłącza jest ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę i podpisana umowa o przyłączenie. Próby i odbiór wykonanego przyłącza odbywają się przy udziale przedstawiciela zakładu energetycznego i inwestora i powinny być potwierdzone protokołem. Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, o zakończeniu budowy domu wraz z przyłączami trzeba jeszcze zawiadomić urząd, który wydał pozwolenie.
Równocześnie można podpisać z zakładem energetycznym umowę o dostawę prądu. Umowa taka powinna zawierać co najmniej postanowienia dotyczące:
• ilości, jakości, niezawodności i ciągłości dostarczania i odbioru prądu,
• ceny i stawki opłat (i warunków ich zmian),
• sposobu rozliczeń,
• odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy,
• czasu obowiązywania umowy i warunków jej rozwiązania.
Jak widać, prosta na pozór sprawa wymaga szeregu zabiegów. Jeżeli nie chcemy zajmować się tym sami, możemy upoważnić do działania w naszym imieniu wykonawcę lub projektanta przyłącza.

Reklamy

Pozycjonowanie tanio


Reklamy

Wykrywanie podsłuchu
www.wierni.zdradzeni.info
Usługi elektryczne serwis ITsieci komputerowe | Serwisnaprawa sprzętu komputerowegoPozycjonowanie |

Login


Reklama